XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS

Wydarzenie zakończone

06.06 - 08.06.2024 r., Szczecin

Zapisz się

Podstawowe informacje
Zezwalam na wysyłkę powiadomień SMS.
Zezwalam na wysyłkę wiadomości Email.
Przygotuj fakturę.

Potwierdź rezerwację

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu przez firmę JMJ Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bachmacka 6 / 49. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie wglądu do moich danych i dokonywaniu ich zmian.

Administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych będzie JMJ Sp. z o.o. ul. Bachmacka 6 / 49 02-647 Warszawa. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenie rejestracji jako uczestnika, informowania o Konferencjach i Zjazdach organizowanych przez firmę JMJ Sp z o.o., na podstawie Twojej zgody wyrażonej w formie wyraźnego działania (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO) oraz w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit.f) RODO). Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dokonania rejestracji jako uczestnika oraz informowania o organizowanych Konferencjach i Zjazdach lub do odwołania zgody, a po upływie tego okresu lub odwołaniu zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących nam i w stosunku do nas. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazać podmiotom powiązanym jako zleceniodawcy dla JMJ Sp. z o.o. Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy, np. firmy informatyczne, prawnicze oraz w razie takiej konieczności, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innych administratorów. Masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzając Twoje dane naruszamy prawo ochrony danych osobowych. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@jmjbiznes.pl lub pisemnie na ww. adres naszej siedziby. Decyzje dotyczące udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.