"Zjazd Krajowy PTMP"

Wydarzenie zakończone

19.05 - 20.05.2017 r., Warszawa Józefów

Regulamin zgłaszania streszczeń

1. Streszczenia powinny być przygotowane w języku polskim.

2. Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski. Powszechnie stosowane skróty są dopuszczalne, inne powinny być wyjaśnione.

3. Streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu zgłaszania streszczeń.

4. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów i kierownika jednostki na nadesłanie pracy.

5. Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 31.03.2017r.

6. Każde zgłoszone streszczenie będzie kwalifikowane do przyjęcia anonimowo, przez członków Komitetu Naukowego, którzy dokonają oceny do 15.04.2017r.

7. Autorzy otrzymają powiadomienie o przyjęciu pracy oraz formie i czasie jej prezentacji (ustna, plakat) do 30.04.2017r.

Układ streszczenia:
• tytuł (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI)
• pierwsze litery imion i nazwiska wszystkich autorów
• nazwa instytucji, miejscowość, email
• treść streszczenia (maksymalnie 400 słów) podzielona na następujące części, każda zaczynająca się od nowego wiersza: Wprowadzenie, Cel, Materiał, Metody, Wyniki, Wnioski